Държавен фонд „Земеделие” приключи с процедурата по ранкиране на проекти по мерки 321, 322 и 313 ПДФ Печат Е-мейл

Резултатите от ранкирането на проектите по заповедите по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от последните приеми по мярката през септември вече са достъпни за кандидатите по мярката. Ранкингът може да бъде проверен на интернет страницата www.prsr.bg/proekti/index.html.

         По целевия прием за инвестиции, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове, строителството на нови пътища и реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения,  от подадени 154 заявления ще бъдат разгледани 34 проектни предложения, получили  над 20 точки.

          Разглеждане на 29 заявления за подпомагане ще започне и по приема за изграждане или подобряване на центрове за културни услуги и центрове за социални услуги, получили над 20 точки. Общо подадените заявления за този тип инвестиции са 72 броя.

         Като резултат от проведената процедура по ранкиране на подадените 39 заявления по приема за инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии, включително създаването на мобилни центрове, ще бъдат разгледани 7 проекта, получили над 30 точки.

         По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от подадените 485 проекта ще бъдат разгледани 63 заявления за подпомагане, получили над 90 точки.По мярка 313  „Насърчаване на туристическите дейности” саподадени 146 заявления, но на разглеждане подлежат 27 проекта, получили над 85 точки.

Източник: ДФЗ - РА