Удължаване на срока за приключване на оценката по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“. ПДФ Печат Е-мейл

С оглед постъпилите над 700 проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“, на основание чл. 24, ал.3 от ПМС № 121/ 2007 г., по мотивирано предложение на ръководителя на управляващия орган, е получено одобрение от заместник министър-председателя и министър на правосъдието, срокът за оценка на проектните предложения да бъде удължен с нормативно допустимите 30 (тридесет) дни.


Източник: Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013