BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“ - доклад на Оценителна комисия ПДФ Печат Е-мейл

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: 


Решение № РД-16-1705/03.12.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“, Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране" и Приложение № 2 "Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране“.