Кредитни инструменти ПДФ Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Кредитни инструменти
ІІ. Райфайзенбанк (България) ЕАД
ІІІ. СИБАНК
І. УниКредит Булбанк
ІІ. ОББ
ІІІ. MKB Unionbank
ІV. БАНКА ДСК
VІ. СИБАНК
Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Всички страници

 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И БАНКОВИ ПРОДУКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПРОЕКТИ

 

ЗА ОБЩИНИ

І. Фонд – ФЛАГ

- http://www.flag-bg.com/

Предимства на кредитирането от ФЛАГ

 • Силен държавен ангажимент

Финансовият ресурс, с който ФЛАГ разполага, включва целеви бюджетни средства и заемен капитал от международни финансови институции (Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка).

 • Улеснен достъп до ФЛАГ

С изменението в Закона за общинския дълг (Чл. 19а. , нов - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) на общините е предоставена възможността директно да се обръщат към Фонд ФЛАГ за кредитиране на подготовка на проектни предложения или за изпълнение на проекти.

 • Опростено обезпечение

ФЛАГ приема от общините като обезпечение собствените приходи от местни данъци и такси; от услуги и права; от общинска собственост и др.; както и общата изравнителна субсидия, а от дружествата – общинска гаранция.

 • Предоставяне на целева помощ за укрепване на капацитета по разработване и управление на проекта

ФЛАГ предоставя безвъзмездно консултации на общините за източниците, условията и формите за финансиране на подготовката на проектите по ОП/ПРСР.

 • Развита клонова мрежа на Управляващата банка – УниКредит Булбанк

ФЛАГ отпуска и обслужва кредити чрез Централното управление на управляващата банка и нейните клонове и офиси в страната

Условия по кредитите за подготовка на проектно предложение/я

 • ФЛАГ предоставя кредити за подготовка на проектни предложения само на общини;
 • За подготовка на проектни предложения се отпускат краткосрочни кредити(със срок на погасяване до една година) в лева или евро.
 • ФЛАГ предоставя средствата за финансиране единствено на допустимите разходи по смисъла на подготвяните проектни предложения по съответната ОП/ПРСР;
 • В качество на обезпечение ФЛАГ приема собствените приходи на общината по смисъла на Закона за общинските бюджети: приходи от местни данъци и такси; от услуги и права; от общинска собственост; от глоби и имуществени санкции, лихви и неустойки, както и приходите от общата изравнителна субсидия за местни дейности, и/или банкова гаранция, издадена от банки с рейтинг, даден от Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch, не по-нисък от до един пункт под рейтинга на външния дълг на Република България, определен от тези рейтингови агенции, както и не по-нисък от инвестиционния.
 • Максималният размер на кредита за подготовка на проектно предложение/я е 1 млн. лв.

Условия по кредитите за изпълнение на проекти

 • ФЛАГ предоставя кредити за изпълнение на проекти на общини и общински дружества;
 • За изпълнение на проект се отпускат краткосрочни (със срок на погасяване до една година) и дългосрочни кредити (със срок на погасяване над една година) в лева или евро. Крайният срок за погасяване на кредит, отпуснат от ФЛАГ не може да надхвърля срока на изпълнение на проекта, във връзка с който се предоставя финансиране.
 • В качество на обезпечение ФЛАГ приема бъдещите вземания по Договора за безвъзмездна помощ с УО, както и собствените приходи на общината по смисъла на Закона за общинските бюджети: приходи от местни данъци и такси; от услуги и права, предоставяни от общините; от общинска собственост; от глоби и имуществени санкции, лихви и неустойки; и приходите от изравнителната субсидия за местни дейности, или банкова гаранция, издадена от банки с рейтинг, даден от Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch, не по-нисък от до един пункт под рейтинга на външния дълг на Република България, определен от тези рейтингови агенции, както и не по-нисък от инвестиционния, а за дружествата – общинска гаранция.
 • Максималният размер на кредит/и за изпълнение на проект/и към една община е 10 млн.лв.

Специални условия по кредитите за техническа помощ

 • Размер на кредита - до 25% от стойността на проекта;
 • Размерът на всеки кредит не може да надхвърля 450 000 лв. на проект;
 • Последното плащане при възстановяването на кредита не може да надхвърля 50% от стойността на финалното плащане от управляващия орган към общината;
 • Общият размер на одобрени кредити не може да надхвърля 10% от кредитния ресурс на ФЛАГ.

 •  

  ІІ. Райфайзенбанк (България) ЕАД


  Ви предлага специална грантова схема за финансиране на инвестиционни проекти по Програма за общинско финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за общини, публични и частни дружества. ЕИБ е финансираща институция на Европейския съюз, чиято мисия е да подпомага изпълнението на политиката на ЕС чрез предоставяне на дългосрочно финансиране на публичния и частния сектор. http://rbb.bg/bg-BG/Institutional_Clients/.03_municipal
  Какво Ви  предлагаме?
  Чрез кредитите по Програмата за общинско финансиране на Райфайзенбанк Вие можете да:
  - намалите разходите по обслужване на дълга;
  - подобрите конкурентоспособността на предлаганите от Вас продукти и услуги;
  - реконструирате и модернизирате активите си;
  - създадете кредитна история на общината/ дружеството - бенефициент;
  - получите висококачествена и безплатна експертна консултация от консултант, който ще Ви помогне с:
  - разясняване на процедурите по финансиране по Програмата;
  - определяне на допустимостта на проекта;
  - извършване на мониторинг за изпълнението на проекта.
  - получите безвъзмездна финансова помощ (грант), която се използва за служебно погасяване на главницата. Сумата на безвъзмездната помощ се осигурява от Европейския съюз и се изплаща чрез ЕИБ на 3 части – 25% при сключване на договор за кредит, 25 % при достигане на 50 % завършеност на проекта и останалите 50% - при окончателно завършване на проекта.
  За какви проекти можете да ползвате кредитите по Програмата за общинско финансиране?
  Проектите следва да са в  съответствие с целите на Програмата за общинско финансиране и да попадат в следните сфери:
  - опазване на околната среда;
  - развитие и подобряване и инфраструктурата;
  - развитие на нови технологии;
  - образователна система;
  - здравеопазване.
  За кого са предназначени кредитите по Програмата за общинско финансиране на Райфайзенбанк?
  Общини, публични или частни дружества, извършващи общински услуги в полза на местната общност. Всеки бенефициент трябва да е регистриран съгласно българското законодателство, да оперира на територията на  страната и да отговаря на следните изисквания:
  - предметът му на дейност да не включва производство, маркетинг или дистрибуция на тютюневи изделия, твърд алкохол, алкохол, хазарт, оръжия и други дейности, включени в списък с изключените проекти от гледна точка на екологичната политика на ЕИБ;
  - да не извършва дейност, противоречаща на националните екологични, здравни норми и норми по безопасността на труда на Р. България;
  - да не е получавал друг грант по същия проект от Програмата за общинско финансиране на ЕИБ или друга международна финансова институция;
  - наличието на финансиране от два европейски източника да не надвишава 90% от общите инвестиционни разходи.
  Какви са параметрите на кредитите по Програмата за общинско финансиране на Райфайзенбанк?
  Проекти по Програмата за общинско финансиране
  Минимален размер на кредита - 40 000 евро
  Безвъзмездна помощ (грант) – използва се за служебно погасяване на главницата по кредита - до 2,5 % от стойността на проекта
  Срок на кредита - min. 4 години
  Срок на изпълнение на проекта - max. 5 години
  Погасяване - по договаряне
  Лихва - определя се индивидуално за всеки отделен проект
  Обезпечение - по договаряне

   

  ІІІ. СИБАНК

  За да предостави все по привлекателни условия на своите клиенти СИБАНК подписа договор с Европейската инвестиционна банка за отпускане на кредити на стойност 25 млн. евро. 3 млн. евро от кредитната линия са предназначени за проекти на общини и изпълнители на общински проекти. Финансовото предимство за общините е възможността за получаването на безвъзмездна субсидия до 5% от размера на кредита с ресурс от ЕИБ.

  „ЕВРОПРОЕКТ” - КРЕДИТ С РЕСУРС НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА  Целева група:

  Общини и изпълнители на общински проекти;

  Предназначение:

  Финансиране на инвестиционни проекти - Икономически, технически и финасово обосновани проекти за обновяване и изграждане на общинска инфраструктура (Нови проекти и проекти за модернизация);

  Срок на реализация на проекта:

  До 5 години;

  Размер на проекта:

  От 40 000 до 5 000 000 евро;

  Области:

  Проекти в областта на околната среда, инфраструктурата, здравеопазването и образованието;

  Размер на кредита:

  До 5 000 000 евро, но максимум до 50% от общата стойност на всеки конкретен инвестиционен проект, останалите със собствени средства или средства на СИБАНК;

  Срок на кредита:

  Минимален 48 месеца – максимален до 120 месеца

  Обезпечение:

  Ипотека на недвижим имот и особен залог на ДМА; особен залог на вземане върху собствените приходи по сметки на общината; особен залог на парични средства в СИБАНК

  Гратисен период:

  в зависимост от спецификата на проекта, но не повече от един месец, считано от датата на въвеждане в експлоатация на инвестицията;

  Лихва по кредити:

  6 месечен EURIBOR + договорена надбавка

  Финансово предимство:

  Възможност за получаване на субсидия до 5% от финансирането от ЕИБ - субсидията може да се използва единствено за погасяване на кредита.

  Такси:

  Без такса за разглеждане на документи
  Други такси във връзка с обслужване на кредита: по договаряне

 • Достъп до преференциален финансов ресурс в подкрепа на осъществяването на Вашите инвестиционните проекти и развитие на дейността Ви;
 • Финансиране до 100% от стойността на проекта, от които до 50% с ресурс на ЕИБ;
 • Финансово предимство – получаване на субсидия
 • Без такса за разглеждане на искане за кредит;
 • Възможност за ползване при облекчени условия други услуги на Банката;
 • Възможност за ползване на консултантска помощ за подготвяне на проект по Оперативните програми на ЕС;

   


 

І. УниКредит Булбанк

 

Специализирани банкови продукти за еврофондове на УниКредит Булбанк

Инвестиционен кредит

 • Валута: лева, евро;
 • Размер: до 90% от размера на общите допустими разходи по проекта;
 • Собствено участие: 10% от размера на общите допустими разходи по проекта;
 • Процедура: ускорена процедура за предоставяне на одобрение;
 • Максимален срок: до 10 години в зависимост от правилата на банката;
 • Гратисен период: до 12 месеца от датата на договора за кредит.

Кредит за финансиране на разходите за консултации

 • Валута: лева, евро;
 • Максимален размер: 30 000 евро, до 100% от размера на разходите;
 • Максимален срок: до 24 месеца от датата на договора за кредит;
 • Гратисен период: до 6 месеца;
 • Обезпечение: Залог на вземания

Кредити за земеделски производители, подпомагани по Схемата за единно плащане на площ

 • Размер: до 100% от общия размер на очакваното подпомагане, съгласно издадено от ДФ „Земеделие“ удостоверение по образец;
 • Валута: лева
 • Срок за издължаване: до 30 юни на годината, следваща подаването на заявлението от клиента пред ДФЗ;
 • Лихва: по договаряне, платима месечно;
 • Обезпечение:
  - Залог на вземане върху средствата, които кандидатът за - подпомагане се очаква да получи;
  - Запис на заповед за размера на главницата и дължимите лихви;
  - Всякакви други допълнителни обезпечения, съгласно вътрешните правила за кредитиране.

Кредитна линия за финансиране на микро, малки и средни предприятия със средства от Българската банка за развитие

  • Предмет:
   - Средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране;
   - Проектно финансиране за технологично обновление;
   - Проекти по структурните фондове на ЕС;
   - Краткосрочно предекспортно финансиране.
  • Валута – лева;
  • Размер на кредита – до 2 000 000;
  • Срок – максимален срок 10 години
  • Гратисен период – до 3 години;
  • Лихвен процент – 8% фиксиран;
  • Комисионна за обработка и управление - до 0.7% годишно

http://www.unicreditbulbank.bg/bg/Corporate_Clients/European_Competence_Centre/Specialized_Products_for_the_Eurofunds/index.htm


 

ІІ. ОББ

http://ubb.bg/bg-BG/FCK/294 http://ubb.bg/bg-BG/FCK/292

Мостови кредит по Оперативни програми на ЕСКредитополучател

МСП, съгласно критериите на съответната Оперативна програма

Предназначение

мостово кредитиране, в размер до одобрената безвъзмездна финансова помощ по съответната мярка в Оперативната програма, за срок до получаването й

Валута

лева или евро

Лихва

Базисен Лихвен Процент на ОББ /в лева и евро/ + надбавка, според оценката на риска

Размер

мин. допустим размер 5 хил. лв.
Размерът на кредита е до размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ

Усвояване

на траншове, съгласно сроковете на изпълнение на проекта

Срок на кредита

до изплащане на безвъзмездната финансова помощ
Максимален срок – срокът за завършване на инвестициите по договора за безвъзмездна финансова помощ, увеличен с 6 месеца

Гратисен период

по договаряне

Погасяване

по договаряне, получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита

Обезпечение

залог на вземане на безвъзмездната финансова помощ

Допълнително условие

в случай на самоучастие на клиента и изрично изискване на финансиращата програма за депозиране на собствените средства по проекта по специална (Ескроу) сметка, тази сметка трябва да е открита в ОББ


Инвестиционен кредит по Оперативни програми на ЕС


Кредитополучател

МСП, съгласно критериите на съответната мярка в Оперативната програма

Предназначение

Дългосрочен кредит, покриващ до 100% от общите допустими разходи по проекта, кандидатстващ по съответната мярка

Валута

лева или евро

Лихва

По договаряне. В зависимост от степента на риска и самоучастието на клиента, Банката дава от 5 до 10 % отстъпка от действащата си лихвена политика

Размер

Мин. размер на кредита – 5 000 лв.
Участие на банката в проекта до 100%

Усвояване

На траншове, съгласно сроковете за изпълнение на проекта

Срок на кредита

Макс. срок 10 г.

Гратисен период

По договаряне

Погасяване

По договаряне
Получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита

Обезпечение

Залог и/или ипотека на дълготрайни активи, включително новопридобитите, покриващи минимум 100% размера на кредита
Залог на бъдещо вземане – безвъзмездната помощ по програмата

Допълнително условие

В случай на самоучастие на клиента и изрично изискване на финансиращата програма за депозиране на собствените средства по проекта по специална (Ескроу) сметка, тази сметка трябва да е открита в ОББ


ІІІ. MKB Unionbank

подпомага бенефициенти по всички програми на страната, финансирани от фондове на Европейския съюз. Банката предлага гъвкави продукти, съобразени с особеностите на програмите, с индивидуален подход към всеки проект и атрактивни ценови параметри. http://www.unionbank.bg/bg/page/1098/Еврофинансиране


Кредит Европейска идея


Цел на кредита: финансиране на разходите, свързани с проектиране, изготвяне на бизнес планове и консултации във връзка с кандидатстване с  проект по Оперативните програми
Размер на финансирането: до 100% от стойността на предпроектните разходи
Валута: лева и евро
Максимален срок на кредита: 60 месеца
Гратисен период: до 6 месеца
Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката
Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на Банката
Начин на погасяване: по договаряне
Обезпечения: по договаряне

Кредит Европейски мост


Цел на кредита: мостово финансиране за изпълнение на проект по Оперативните програми
Размер на финансирането: до размера на одобрената и очаквана безвъзмездна финансова помощ
Валута: лева
Максимален срок на кредита: 36 месеца
Гратисен период: в зависимост от срока на изпълнение на проекта, но не по-дълъг от 36 месеца
Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката
Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на Банката
Начин на погасяване: С постъпилата безвъзмездна финансова помощ (субсидия)
Обезпечения: по договаряне

Кредит Европейски капитал


Цел на кредита: финансиране на разходите, свързани с изпълнение на проект по Оперативните програми
Размер на финансирането: до 100% от стойността на всички одобрени или подлежащи на одобрение инвестиционни разходи без ДДС
Валута: лева и евро
Максимален срок на кредита: 120 месеца
Гратисен период: в зависимост от срока на изпълнение на проекта, но не по-дълъг от 36 месеца
Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката
Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на Банката
Начин на погасяване: по договаряне
Обезпечения: по договаряне

Кредит Европейска подкрепа


Цел на кредита: финансиране на възстановим ДДС, платен при извършването на инвестиционни разходи по проект по Оперативните програми
Размер на финансирането: до 20% от стойността на одобрените инвестиционни разходи
Валута: лева
Максимален срок на кредита: до 42 месеца, но не по-дълго от 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта
Гратисен период: Кредитът се погасява с постъпилите суми от възстановен във връзка с инвестицията ДДС по сметката на клиента при банката
Лихвен процент: Съгласно действащата към момента лихвена политика на банката
Такси и комисиони: Съгласно действащата към момента Тарифа на банката
Начин на погасяване: С възстановения данък добавена стойност
Обезпечения: по договаряне


 

ІV. БАНКА ДСК

https://dskbank.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/Corporate/European%20Finance/

ДСК ЕВРОСТАРТ:


 • Вид и цел – стандартен инвестиционен кредит за предпроектни дейности и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от Европейския съюз и Държавния бюджет;
 • Размер – до 100% от стойността на предпроектните дейности;
 • Срок – до 60 месеца;
 • Обезпечение – всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията на банката за достатъчност, ликвидност и изключителност.


ДСК ЕВРОМОСТ:


 • Вид и цел – стандартен инвестиционен кредит за разплащане на допустими разходи съгласно правилата на съответната оперативна програма, за реализиране на проекти, одобрени за финансиране от Европейския съюз и Държавния бюджет;
 • Размер – до размера на договореното плащане на средства от съответната оперативна програма;
 • Срок – до 60 месеца, но не по-дълъг от срока на приключване на съответната оперативна програма;
 • Обезпечение – особен залог върху вземания на средства от оперативната програма, по която се реализира проекта и други допустими от законодателството обезпечения.


ДСК ЕВРОПРОЕКТ:


 • Вид и цел – стандартен инвестиционен кредит за съфинансиране на разплащания на разходи, свързани с изпълнението на проект, одобрен по програма на ЕС;
 • Размер – до пълния размер на разликата между общата стойност на проекта и частта, предвидена за финансиране със средства от ЕС и ДБ;
 • Срок – до 60 месеца;
 • Обезпечение – всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията на банката за достатъчност, ликвидност и изключителност.


ДСК ЕВРОФИНАЛ:


 • Вид и цел – кредитна линия за разплащане на ДДС, свързано с изпълнението на проект, одобрен за финансиране със средства от ЕС и ДБ;
 • Размер – съобразно приложимата данъчна ставка;
 • Срок – до 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта;

Обезпечение – залог на вземания по дължим за възстановяване ДДС и други  допустими от законодателството обезпечения.
V. Интернешънъл асет банк
По програмата „Европейско проектно финансиране” се финансират инвестиционни проекти на корпоративни клиенти по 4 оперативни програми.

Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
Развитие на човешките ресурси
Програма за развитие на селските райони
Програма за развитие на рибарството и аквакултурата

Размер
До 100% от размера на проектните дейности

Срок на издължаване
По договаряне с клиента и в зависимост от проектните дейности

Погасяване 
С месечни вноски по главница и лихва и гратисен период не по-малко от 6 месеца.
Годишен лихвен процент
БЛП + надбавка по договаряне;
Преференциални лихви за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит от Банката.

Обезпечение
Залог на вземане на очаквания грант по съответната оперативна програма и допълнително обезпечение, собственост на кредитоискателя или на трети лица, приети от Банката по пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Допълнителни условия
Банково обслужване дейността на Дружеството по сметки в ИАБАНК АД.
Фирмата да има проектна идея или разработен проект
Застраховка на обезпечението в полза на Банката до изплащането на кредита.
Възможност за предсрочно погасяване без наказателна такса.


 

VІ. СИБАНК

http://www.cibank.bg/bg/leftmenu/sl/14

СИБАНК е първата банка, която предлага цялостни решения за работа по европейските фондове. Специално създаденото звено на банката разработи различни продукти, съобразени със спецификата на отделните оперативни програми, и предлага на клиентите не само кредити, но и консултации през целия цикъл – от идеята за проект до окончателното му одобрение и субсидиране.
СИБАНК разработи програма ЕВРОкредити, предлагаща уникален интегриран подход, който улеснява участието Ви в европроекти, намалява разходите Ви и позволява комбинация с други продукти на Банката и „ДЗИ”.

 • Финансиране до 100 % от стойността на проекта;
 • Възможност за финансиране на непризнаваемия разход ДДС чрез ДДС кредитна линия;
 • Улеснена процедура за кандидатстване;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Без скрити такси и комисионни;
 • Без такса за предсрочно погасяване при постъпване на субсидията;
 • Гъвкава схема за анализ на финансовото състояние на фирмите;
 • Работещи решения относно обезпеченията по кредитите;
 • Индивидуален погасителен план, съобразен с нуждите и спецификата на бизнеса;
 • Застраховки на инвестициите от водеща застрахователна компания – „ДЗИ”


Банков продукт

ОП „Конкуренто -способност”

Програма за развитие на селските райони

Схема за единно плащане на площ

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Програма за развитие на сектор „Рибарство”

Кредит „Евроинвестиция”

X

X

 

 

X

Кредит за закупуване на селскостопанска техника

 

X

 

 

 

Кредит „Инициатива”

X

X

 

 

X

Мостови кредит

X

X

 

X

X

Кредит „Изпълнение”

X

X

 

 

X

Кредит срещу директни земеделски субсидии

 

 

X

 

 

ДДС Кредитна линия

X

X

 

X

X

 


 

Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)


Финансирането от ЕБВР предимно на проекти на частния сектор обикновено варира от 5 млн. до 250 млн. евро. Средният размер на инвестициите е 25 милиона евро. Малки
проекти могат да бъдат финансирани чрез финансови посредници или чрез специални програми за по-малките преки инвестиции в по-изостаналите страни.

 

 • Сектори, подкрепяни от ЕБВР
  Агробизнес
  Енергийна ефективност
  Финансови институции
  Производство
  Общинска и екологична инфраструктура
  Природни ресурси
  Енергия
  Имоти и туризъм
  Малки и средни предприятия
  Телекомуникации, информационни технологии
  и медия
  Транспорт
 • ЕБВР не финансира
  Дейности, свързани с отбраната
  Тютюнева промишленост
  Отделни алкохолни продукти
  Вещества, забранени от международното право
  Хазарт

Повече информация
Микро, малки и средни проекти
www.ebrd.com/sme
Търговско финансиране
www.ebrd.com/trade
Програми за бизнес развитие
www.ebrd.com/tambas

 

 

Информация

за изпълнение на Оперативните програми:

Популярни


Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79