Важни новини
# Заглавие на статията
31 Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“
32 АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №69 ОТ 11.03.2013 Г.
33 Фонд „Земеделие” плати над 276 хиляди лева по програма „Рибарство”
34 Променени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/1.1-08/2010
35 Растениевъдни и животновъдни ферми получават близо 20 млн. лева от ПРСР
36 Направени изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за безвъзмездна финансова помощ
37 ЕК одобри изцяло 9-ото изменение на ПРСР
38 Обществено обсъждане на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
39 Tипови образци на документи за определяне на изпълнители
40 Ииндикативен график за прием на заявления за подпомагане по мерките по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., за календарната 2013 г.
41 Удължава се срокът за кандидатстване по лозарската програма
42 Постановление №69 от 11.03.2013 г. заменя ПМС № 55/2007г.
43 С 22 млн. лв. ОПРР финансира два проекта за рехабилитация на второкласни и третокласни пътища
44 Г-жа Ирена Младенова ше изпълнява функциите на Ръководител на Управляващ орган на ОПК
45 ДФ „Земеделие” одобри 77 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони
46 Промяна в изискванията за броя и съдържанието на междинните/финалните отчети по ОПК
47 Изменение на ПМС №55/2007 г.
48 ОПАК публикува за обществено обсъждане процедура по подприоритет 3.2 за централните администрациии
49 КОНКУРС за подбор на външни оценители
50 Близо 600 млн. лв. ще наддоговорени по Програмата за развитие на селските райони
51 Фонд „Земеделие” одобри 27 проекта по мярка 123
52 Възстановяване на разходите за ДДС на бенефициенти – общини
53 Кампания за действие срещу изменението на климата
54 Програма „иновации за зелена индустрия", финансирана по линия на норвежкия финансов механизъм 2009-2014
55 УО на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 с нов адрес
56 СЪОБЩЕНИЕ във връзка с Индикативен график за прием на заявления за подпомагане през 2012 г. по мерките от Програмата за развитие на селските райони
57 BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България"
58 ОП Конкурентоспособност предоставя допълнително 150 млн. евро за нов финансов инструмент в подкрепа на бизнеса по инициативата JEREMIE
59 МЗХ организира конкурси за най-добри проекти по Програмата за развитие на селските райони
60 Промени в Индикативната годишна работна програма за предстоящите процедури за 2012 г. по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.
 
« НачалоПредишна123456СледващаКрай »
Страница 2 от 6