Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по ПРСР през 2015 г. Печат

Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., през календарната 2015 г.